محاسبه تعداد رول کاغذ دیواری

در صورتی که عدد بدست آمده در قسمت تعداد رول کاغذ دیواری روند نبود باید عدد بدست آمده را به سمت بالا روند نمایید.
به عنوان مثال: عدد ۶٫۶۶ به معنی ۷ رول کاغذ دیواری می باشد.

[CP_CALCULATED_FIELDS id=”1″]