صفحه اصلی>سینک ظرفشویی
سینک ظرفشویی داتیس مدل DB-125
سینک ظرفشویی داتیس مدل DB-125

مشخصات فنی:


سینک ظرفشویی داتیس مدل DB -127
سینک ظرفشویی داتیس مدل DB -127

مشخصات فنی:


سینک ظرفشویی داتیس مدل DSG-119
سینک ظرفشویی داتیس مدل DSG-119

مشخصات فنی:


سینک ظرفشویی داتیس مدل DSG-119 Ultra
سینک ظرفشویی داتیس مدل DSG-119 Ultra

مشخصات فنی:


سینک ظرفشویی داتیس مدل DB-135
سینک ظرفشویی داتیس مدل DB-135

مشخصات فنی:


سینک ظرفشویی داتیس مدل DB-136
سینک ظرفشویی داتیس مدل DB-136

مشخصات فنی:


سینک ظرفشویی داتیس مدل DB-134
سینک ظرفشویی داتیس مدل DB-134

مشخصات فنی:


سینک ظرفشویی داتیس مدل DB-145
سینک ظرفشویی داتیس مدل DB-145

مشخصات فنی:


سینک ظرفشویی داتیس مدل DSG-119ultra
سینک ظرفشویی داتیس مدل DSG-119ultra

مشخصات فنی:


سینک ظرفشویی داتیس مدل DA-131
سینک ظرفشویی داتیس مدل DA-131

مشخصات فنی:


سینک کورین داتیس مدل ۱۱۰
سینک کورین داتیس مدل 110

مشخصات فنی:

 


سینک کورین داتیس مدل ۱۲۰
سینک کورین داتیس مدل 120

مشخصات فنی: